Vedtekter for Sagene Internasjonale og Flerkulturelle Frivillighetssentral – SAIFF

Godkjent på årsmøte 20. januar 2015Logo SAIFF§1 Virksomhetside 


Sagene Internasjonale og Flerkulturell Frivillighetssentral (SAIFF) karakteriseres som et partnerskap mellom ulike frivillige organisasjoner. SAIFF skal gjennom frivillighet aktivt jobbe for et inkluderende lokalsamfunn, og bidra til å gjøre en forskjell for bydel Sagene.


§2 Formål

§2.1. SAIFF skal være en møteplass for bydelens beboere, frivillige organisasjoner og foreninger, politikere og administrasjon. Målsetning for samarbeidet er å bidra til å styrke frivilligheten, skape et trygt nærmiljø for barn og unge, legge til rette for et mangfoldig kulturliv og øke kulturell og akademisk kunnskap i lokalbefolkningen. SAIFF skal være en aktiv aktør i bydel Sagene, med fokus på å styrke frivillig engasjement og gi frivillige anerkjennelse som viktige aktører for bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet.

§2.2. SAIFFs målgruppe

Mangfold i nærmiljøet, med fokus på barn og unge.

§2.3. SAIFFs oppgave og funksjon

Koordinere for nettverksbygging blant frivillige.
Styrke kunnskapen om frivillighet og drift av frivillig virksomhet.
Rekruttere frivillige med minoritetsbakgrunn.
Motivere lokale barn og unge til frivillig engasjement.
Øke akademisk og kulturell kunnskap gjennom kurs, dialoger, seminarer, kulturelle arrangementer og temakvelder.
Arrangere gratis aktiviteter for barn og unge i nærmiljøet.

§3 Medlemskap

Medlemskap i SAIFF skal være åpent for alle som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis i Oslo, spesielt i bydel Sagene. Medlemskap kan være som organisasjon eller individuelt.

Medlemmer må oppfylle følgende kriterier:
- medlemmer må anerkjenne SAIFFs formål og plattform.
- organisasjonen må basere en vesentlig del av sin virksomhet på frivillige gaver/ innsamlede midler og/eller frivillig tidsbruk og/eller representere/organisere andre ikke-kommersielle organisasjoner som oppfyller dette kriteriet.
- med ’organisasjon’ forstås også andre organisasjonsformer enn medlemskapsbaserte foreninger, som stiftelser, nettverk eller paraplyer.
- søknad om medlemskap forankres i egen organisasjon, enten gjennom styrevedtak, årsmøtevedtak eller tilsvarende, eller ved signatur av den/de personer i søkerorganisasjonen som har fullmakt til å melde søkerorganisasjonen inn og ut av organisasjoner.
- organisasjonen skal normalt ha vedtekter, årsregnskap og årsmelding.

Medlemsorganisasjoner betaler en medlemskontingent. Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Individuelle medlemmer betaler en medlemskontingent som fastsettes av årsmøtet. Nye medlemsorganisasjoner godkjennes av styret. Individuelle medlemmer får status som medlemmer etter å betale medlemskontingent.

§4 Organisasjon

SAIFFs organisasjon består av:
Årsmøtet
Styret
Medlemsorganisasjoner
Faste nettverksgrupper

4.1 Årsmøtet
Årsmøtet er SAIFFs øverste frivillighetspolitiske organ og settes som årsmøte en gang i året for å behandle organisatoriske saker og frivillighetspolitiske plattform.

Årsmøtet består av medlemsorganisasjoner representanter og fastenettverksgrupper representanter i SAIFF.
Hver organisasjon og fastenettverksgruppe møter i SAIFFs årsmøte med en (1) representant med tale- og stemmerett. En person kan ikke ha fullmakt fra flere enn én (1) organisasjon eller nettverksgruppe.

4.1.1 Årsmøtet
Styret kaller inn til årsmøtet, som skal holdes i løpet av første halvår. Innkallingen til årsmøtet skal være utsendt til medlemmene senest seks (6) uker før møtet finner sted.
Forslagsfrist for medlemmene er fire (4) uker før årsmøtet.
Sakspapirer til årsmøtet skal være utsendt til medlemmene senest to (2) uker før møtet finner sted.
Årsmøtet kan organisere virksomheten i faste nettverksgrupper av og blant medlemsorganisasjoner og frivillige medlemmer med sammenfallende interesser.
Styret innstiller overfor årsmøtet i alle saker.

4.1.2 SAIFF Årsmøte skal behandle:
- frivillighetsplattform og vedtekter,
- frivillighetspolitiske saker av felles interesse for medlemmene,
- forslag fra medlemmene
- nedsettelse av faste nettverksgrupper, og mandatet for disse
- årsmelding
- arbeidsplan
- budsjettet og regnskap
- valg av revisor for ett (1) år
- kontingent
- valg av styret
- medlemsmøtet fatter så langt mulig sine vedtak etter konsensusprinsippet. Det utarbeides referater fra årsmøtene som sirkuleres til alle medlemsorganisasjoner senest en måned etter at møtet er avholdt.
Valg av leder og nestleder skjer på samme årsmøte.
Endringer i vedtektene og Frivillighetspolitikk plattform krever 2/3 flertall. Forslag til slike endringer skal være oversendt SAIFF senest seks (6) uker før årsmøtet og utsendt med sakspapirer til medlemmene senest to (2) uker før møtet finner sted.
Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.

4.1.3 Ekstraordinært årsmøte
Styret eller 1/3 av medlemmene kan kreve ekstraordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet kan kun behandle de saker innkallingen omhandler.

4.2 Styret
Styret velges av og blant stemmeberettigede medlemmer av SAIFF etter forutgående nominasjon fra medlemsorganisasjonene og faste nettverksgrupper.
Styret består av leder, nestleder, kasserer og minst to styremedlemmer, så lenge det ender opp med oddetall. Hver brukergruppe stiller med én representant. Kasserer vil også samarbeide med daglig leder i økonomiske spørsmål.
Dagens studieansvarlig og organisasjonsansvarlig er hele styrets oppgave.
Leder, nestleder og styrets medlemmer har 2 års funksjonstid.
Styret skal behandle disse sakene:
- protokoller fra styremøtene
- innkallinger til Årsmøter
- forslag fra organisasjonene
- innstille overfor årsmøtet når det gjelder frivillighetspolitiske plattform
- innstille overfor årsmøtet når det gjelder faste nettverksgrupper
- nedsette arbeidsgrupper og gi mandat til disse
- frivillighetspolitiske saker som fremmes av faste nettverksgrupper eller arbeidsgrupper og som ligger innenfor frivillighetspolitiske plattform
- budsjett
- regnskap
- årsmelding
- opptak av nye medlemsorganisasjoner
Styret står ansvarlig for å ansette en daglig leder og behandle arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til dagligleders stilling.
Signatur til banken krever både daglig leders og en fra styrets utskrift.

4.3 Faste nettverksgrupper
Etter forslag fra styret eller medlemsorganisasjonene kan årsmøtet etablere faste nettverksgrupper på nærmere definerte arbeidsområder. SAIFF medlemsorganisasjoner har rett til å delta i disse.
De faste nettverksgruppene konstituerer seg selv.
Forslag til vedtak fra faste nettverksgrupper, som skal forplikte SAIFF, fremmes for styret.

4.4 Arbeidsgrupper
Etter forslag fra et styremedlem eller medlemsorganisasjonene kan styret etablere arbeidsgrupper på nærmere definerte arbeidsområder. Arbeidsgruppene skal ha tidsavgrenset funksjonstid, som kan forlenges.
Arbeidsgruppene kan være åpne for alle medlemsorganisasjoner eller bestå av oppnevnte personer fra medlemsorganisasjonene eller andre frivillige. Arbeidsgruppen oppnevner sin egen leder.
Forslag til vedtak som skal forplikte SAIFF, legges fram for styret.

 

§5 Økonomi

SAIFF finansierer i hovedsak sin virksomhet gjennom medlemskontingent og tilskudd fra staten. Organisasjoner med stemmerett i SAIFF medlemsmøte betaler en årlig medlemskontingent. Størrelsen på kontingenten fastsettes av SAIFF årsmøte.

§6 Revisor

SAIFF skal ha statsautorisert revisor. Revisor velges av årsmøtet.

§7 Signatur/talspersoner

SAIFFs leder og daglig leder forplikter hver for seg SAIFF med sine underskrifter i spørsmål knyttet til økonomi og drift.
Leder og nestleder, eller den styret bemyndiger, er SAIFF talspersoner i offentligheten.

§8 Vedtektsendringer/oppløsning

Vedtektsendringer krever tilslutning fra 2/3 av de frammøtte organisasjonene med stemmerett i SAIFFs årsmøte.
Vedtak om oppløsning krever tilslutning fra 2/3 av de frammøtte organisasjonene med stemmerett på to påfølgende årsmøter i SAIFF.