SaiffLogoLiten2
Sagene Internasjonale og Flerkulturelle Frivillighetssentral

 

 

"SAIFF skal styrke frivilliges engasjement og anerkjennelse som aktører i en deltagende og bærekraftig utviklingsplan."

 

Vedtekter

Vedtekter for Sagene Internasjonale og Flerkulturelle Frivillighetssentral – SAIFF. Godkjent på årsmøte 15. januar 2019.

 

§1 Virksomhetsidé

Sagene Internasjonale og Flerkulturell Frivillighetssentral (SAIFF) karakteriseres som et partnerskap mellom ulike frivillige organisasjoner. SAIFF skal gjennom frivillighet aktivt jobbe for et inkluderende lokalsamfunn, og bidra til å gjøre en forskjell for bydel Sagene.

§2 Formål

§2.1.SAIFF skal være en møteplass for bydelens beboere, frivillige organisasjoner og foreninger, politikere og administrasjon. Målsetning for samarbeidet er å bidra til å styrke frivilligheten, skape et trygt nærmiljø for barn og unge, legge til rette for et mangfoldig kulturliv og øke kulturell og akademisk kunnskap i lokalbefolkningen. SAIFF skal være en aktiv aktør i bydel Sagene, med fokus på å styrke frivillig engasjement og gi frivillige anerkjennelse som viktige aktører for bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet.

§2.2. SAIFFs målgruppe

Mangfold i nærmiljøet, med fokus på barn og unge.

§2.3. SAIFFs oppgave og funksjon

Koordinere for nettverksbygging blant frivillige. Styrke kunnskapen om frivillighet og drift av frivillig virksomhet. Rekruttere frivillige med minoritetsbakgrunn. Motivere lokale barn og unge til frivillig engasjement.

Øke akademisk og kulturell kunnskap gjennom kurs, dialoger, seminarer, kulturelle arrangementer og temakvelder. Arrangere gratis aktiviteter for barn og unge i nærmiljøet.

§3 Medlemskap

Medlemskap i SAIFF skal være åpent for alle som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis i Oslo, spesielt i bydel Sagene. Medlemskap kan være som organisasjon eller gruppe.

Medlemmer må oppfylle følgende kriterier:

-medlemmer må anerkjenne SAIFFs formål og plattform, og bidra i organisasjonen.
-organisasjonen må basere en vesentlig del av sin virksomhet på frivillige gaver/ innsamlede midler og/eller frivillig tidsbruk og/eller representere/organisere andre ikke-kommersielle organisasjoner som oppfyller dette kriteriet.
-med "organisasjon" forstås også andre organisasjonsformer enn medlemskapsbaserte foreninger, som stiftelser, nettverk eller paraplyer.
-søknad om medlemskap forankres i egen organisasjon, enten gjennom styrevedtak, årsmøtevedtak eller tilsvarende, eller ved signatur av den/de personer i søkerorganisasjonen som har fullmakt til å melde søkerorganisasjonen inn og ut av organisasjoner.
-organisasjonen skal normalt ha vedtekter, årsregnskap og årsmelding.

Medlemmer får:

- tilgang på lokaler
- veiledning og rådgivning
- tilgang på utstyr
- delta på arrangementer og aktiviteter

Medlemsorganisasjoner betaler en medlemskontingent. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.
Nye medlemsorganisasjoner godkjennes av styret, og blir tellende medlemmer etter å ha betalt medlemskontingent.

§4 Organisasjon

SAIFFs organisasjon består av:

Årsmøtet
Styret
Medlemsorganisasjoner
Grupper

4.1 Årsmøtet

Årsmøtet er SAIFFs øverste frivillighetspolitiske organ og settes som årsmøte en gang i året for å behandle
organisatoriske saker og frivillighetspolitiske plattform.

Årsmøtet består av tellende medlemsorganisasjoner og grupper representert i SAIFF.

Hver organisasjon og gruppe møter i SAIFFs årsmøte med representant(er) med tale-, forslags- og stemmerett, med følgende fordelingsnøkkel:

1. en (1) representant fra organisasjoner som har medlemmer fra 2-99
2. to (2) representanter fra organisasjoner med antall medlemmer fra 100-199
3. tre (3) representanter for organisasjoner med medlemmer fra 200 og oppover

En person kan ikke ha fullmakt fra flere enn én (1) organisasjon eller gruppe.

4.1.1 Årsmøtet

Styret kaller inn til årsmøtet, som skal holdes i løpet av første halvår. Innkallingen til årsmøtet skal være utsendt til medlemmene senest seks (6) uker før møtet finner sted.

Forslagsfrist for medlemmene er fire (4) uker før årsmøtet.

Sakspapirer til årsmøtet skal være utsendt til medlemmene senest to (2) uker før møtet finner sted.

Styret innstiller overfor årsmøtet i alle saker.

4.1.2 SAIFF Årsmøte skal behandle:

- vedtekter,
- frivillighetspolitiske saker av felles interesse for medlemmene,
- forslag fra medlemmene
- årsmelding
- arbeidsplan
- budsjettet og regnskap
- valg av revisor for ett (1) år
- kontingent
- valg av styret

Valg av leder og nestleder skjer på samme årsmøte.

Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall. Forslag til slike endringer skal være oversendt SAIFF senest seks (6) uker
før årsmøtet og utsendt med sakspapirer til medlemmene senest to (2) uker før møtet finner sted.
Det utarbeides protokoll fra årsmøtet. Protokollen skal signeres av to årsmøtedeltakere.

4.1.3 Ekstraordinært årsmøte

Styret eller 1/3 av medlemmene kan kreve ekstraordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet kan kun behandle de saker innkallingen omhandler.

4.2 Styret

Styret velges av og blant stemmeberettigede medlemmer av SAIFF etter forutgående nominasjon fra medlemsorganisasjonene og grupper. Alle styremedlemmer velges for ett år.

Styret består av leder, nestleder, økonomiansvarlig og minst to styremedlemmer, så lenge det ender opp med oddetall.

Hver brukergruppe stiller med én representant. Økonomiansvarlig vil også samarbeide med daglig leder i økonomiske spørsmål.

Styremedlemmer skal fremme sin organisasjons syn i styret.

Styret skal behandle disse sakene:

- protokoller fra styremøtene
- innkallinger til Årsmøter
- forslag fra organisasjonene
- nedsette arbeidsgrupper og gi mandat til disse
- frivillighetspolitiske saker som fremmes av faste nettverksgrupper eller arbeidsgrupper og som ligger innenfor frivillighetspolitiske plattform
- budsjett
- regnskap
- årsmelding
- opptak av nye medlemsorganisasjoner

Styret står ansvarlig for å ansette en daglig leder og behandle arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til dagligleders stilling. Lønnen til daglig leder tar utgangspunkt i lønnsutvikling (LO, NHO) og sentrale lønnsoppgjør. Styret behandler lønn til daglig leder som egen sak i november hvert år, og leder og nestleder gjennomfører lønnssamtale med daglig leder på samme tid.

Signatur til banken krever både daglig leders og en fra styrets utskrift.

Det utarbeides referater fra styremøtene som sirkuleres til alle medlemsorganisasjoner senest en måned etter at møtet er avholdt.

4.4 Arbeidsgrupper

Etter forslag fra et styremedlem eller medlemsorganisasjonene kan styret etablere arbeidsgrupper på nærmere definerte arbeidsområder.

Arbeidsgruppene skal ha tidsavgrenset funksjonstid, som kan forlenges.

Arbeidsgruppene kan være åpne for alle medlemsorganisasjoner eller bestå av oppnevnte personer fra medlemsorganisasjonene eller andre frivillige. Arbeidsgruppen oppnevner sin egen leder.

Forslag til vedtak som skal forplikte SAIFF, legges fram for styret.

§5 Økonomi

SAIFF finansierer i hovedsak sin virksomhet gjennom medlemskontingent og tilskudd fra det offentlige.

§6 Revisor

SAIFF skal ha statsautorisert revisor. Revisor velges av årsmøtet.

§7 Signatur/talspersoner

SAIFFs leder (eller to styremedlemmer) og daglig leder forplikter hver for seg SAIFF med sine underskrifter i spørsmål knyttet til økonomi og drift.

Leder og nestleder, eller den styret bemyndiger, er SAIFFs talspersoner i offentligheten.

§8 Vedtektsendringer/oppløsning

Vedtektsendringer krever tilslutning fra 2/3 av de frammøtte organisasjonene med stemmerett i SAIFFs årsmøte.

Vedtak om oppløsning krever tilslutning fra 2/3 av de frammøtte organisasjonene med stemmerett på to påfølgende årsmøter i SAIFF.

SAIFFs styre


Sagene Internasjonale og Flerkulturelle Frivillighetssentrals styre består av 11 styremedlemmer (8 kvinner / 3 menn) fra 9 medlemsorganisasjoner i 2016. Alle styremedlemmene er frivillige.

Saiffs styre 2017


1. Rosmary Benavides, styremedlem fra Pachakuti Bolivianske dansegruppe,
2. Rama Jama, styremedlem, fra Rama Media,
3. Esmail Faraji, styremedlem, fra Felleskap og respekt,
4. Diana Quinonez, styremedlem, fra Vinculos spanskspråklig kvinnegruppe,
5. Sakariye Abdullahi, økonomi ansvarlig, fra Somaliske Studentforening,
6. Mari Andersen, styremedlem, fra Scenelusa Produksjoner,
7. Deqa Ibra, styremedlem, representant for jentene fra nærmiljøet,
8. Hawa Janlo, styremedlem, Bydel Sagenes ungdomsrepresentant,
9. Farah Shire, styremedlem, fra City Folk,
10. Hussein Ali Hussein, nestleder, fra Sagene Kultur og Aktivitetssenter,
11. Anna Opland Stenersen, styreleder, fra Scenelusa Produksjoner.

SAIFF

Sagene Internasjonale og Flerkulturelle Frivillighetssentral (SAIFF)

 

SAIFF 211218

SAIFF kan karakteriseres som et partnerskap mellom et tjuetalls frivillighetsbaserte medlemsorganisasjoner og –grupper i dag. Det betyr et bredt spekter av kulturer og målgrupper. SAIFFs medlemsorganisasjoner, grupper og brukere representerer det mangfoldige samfunnet, og ulike livssyn og religioner. Alle sammen i SAIFF bidtar til at det gjør en forskjell for bydel Sagene.

SAIFFs lokaler (257 kvm) i Drøbakgata 1 har nesten alltid en åpen dør. Inne er det medlemsorganisasjoners 4 kontorer, et stort møte- og aktivitetsrom, bordtennisbord, foosball, sofaseksjoner, TV, bøker, infostander og kjøkken – alt til fritt bruk. SAIFF er en møteplass for brukere hvor dialoger og diskusjoner ofte oppstår mellom ungdom og voksne med ulike etniske og kulturelle bakgrunner over en kopp te og uformelle møter. SAIFF er spesielt opptatt av at barn og ungdom i nærmiljøet skal ha et sted å være. Det er nesten til enhver tid noen som spiller bordtennis, data eller deltar på arrangementer, så SAIFF er flittig brukt av beboere i nærområdet.

Gjennomsnittlig 80 personer bruker SAIFF per dag. Rundt 45-50 av disse var barn og unge. Det blir i gjennomsnitt 2400 mennesker per måned og mer enn 28800 brukere i år. I tillegg har mer enn 500 deltatt på kurs, seminar, møter og festivaler i løpet av året. Antall besøkende var nesten dobbelt i helgene, høytider og ferier.

SAIFF har i 2016 prioritert engasjement med innvandrere rundt integreringsproblemstillinger og flerkulturelle tiltak, gjennom veiledning og rådgivning, språkkurs, og ved å støtte deres organisatoriske arbeid og prosjektstyring. SAIFF har vært eneste frivillighetssentralen blant 30 frivillighetssentraler i Oslo som var åpent 7 dager i uke i hele året, 2015.